{hrefBegin}
Košík{basketCount} {basketPrice}
{hrefEnd}
 
Pravidla členství v ECCklubu

PRAVIDLA ČLENSTVÍ V ECCKLUBU

 

I. ECCklub

 

1.1. ECCklub (dále jen „Klub“) je věrnostní program organizovaný zakladatelem Klubu pro poradce a přátele celostní medicíny a metody C.I.C. . Hlavní význam a obsah Klubu spočívá zejm. v poskytování členských výhod, jako jsou členské ceny, přístup ke vzdělávacím materiálům a pořádání kulturně vzdělávacích akcí.

1.2. Zakladatelem Klubu je společnost Economy Class Company s.r.o, sídlem Na Výhledech 1234/8, Praha 10, 100 00, IČO: 26147289, DIČ: CZ26147289, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 74422 (dále jen „Zakladatel“ nebo Klub“).

1.3. Klub není právnickou osobou a nemá samostatnou právní subjektivitu, provozovatelem Klubu je Zakladatel.

 

II. Podmínky členství v Klubu

2.1. Členem Klubu se může stát fyzická osoba, která dovršila 18 let, s trvalým nebo přechodným pobytem v České republice (dále jen „člen“). Členství v Klubu je osobní a nepřenosné na třetí osoby. Pro jednu osobu je povoleno pouze jedno členství.

2.2. Vznik členství v Klubu:

Členství vzniká podepsáním a odevzdáním řádně vyplněné přihlášky akvizičnímu místu: Expediční centrum Strakonice, Distribuční centrum Praha, Brno a Ostrava (dále jen „přihláška“) a uhrazením registračního poplatku ve výši dle platného ceníku. Členství lze získat i zdarma absolvováním systému vzdělávání firmy ECC. Za řádně vyplněnou přihlášku se považuje přihláška, ve které jsou pravdivě a úplně uvedeny požadované údaje, přičemž jako poštovní adresa nemůže být uveden P.O.Box nebo adresa do zaměstnání, den vyplnění přihlášky a podpis. Obdržením karty a členského čísla získává člen oprávnění využívat výhod členství v Klubu.

2.4. Nezbytnou podmínkou pro vznik členství v Klubu je zejm. výslovný souhlas žadatele o členství s těmito Pravidly a ostatními podmínkami souvisejícími, které jsou umístěny zejména na stránkách Zakladatele www.eccklub.cz. Okamžikem vzniku členství v Klubu bude každý člen zaregistrován v databázi členů Klubu.

2.5. Členství v Klubu je každý člen povinen prokazovat vydanou kartou osvědčující příslušné členství. Za držitele karty se pro účely těchto Pravidel považuje výhradně člen Klubu.

2.6. Po vzniku členství je člen oprávněn k čerpání členských cen a využívání všech dalších akcí a výhod připravených pro členy klubu.

2.7. Člen klubu vykonává svou poradenskou činnost samostatně svým jménem na své náklady a riziko. Zároveň jsem zodpovědný za řádné zdanění svých příjmů.

2.8. Členství v ECCklubu člena neopravňuje jednat a uzavírat jakékoliv právní akty jménem firmy Economy Class Company s.r.o. nebo firmy Joalis s.r.o. Zároveň nejsem jejím zaměstnancem.

2.9. Všechny skutečnosti, které mění nebo doplňují obsah této smlouvy, ve vlastním zájmu člena bezodkladně sdělí firmě Economy Class Company s.r.o. a to na akvizičním místě (Expediční centrum Strakonice, Distribuční centrum Praha, Brno a Ostrava), telefonicky na 383 321 741 nebo 274 781 415 nebo emailem na eccpraha@joalis.cz

2.10. Zavazuji se dodržovat prodejní ceny podle platného ceníku, budu při své klubové činnosti vycházet z písemných závazných firemních materiálů a oficiálních seminářů vedených zástupci firmy.

2.11. Na poradenství u ostatních vyškolených poradců na detoxikaci Joalis se nevztahují členské ceny. Vytestované preparáty hradím v katalogových cenách.

2.12. Veškeré výukové a vzdělávací materiály (dále jen „materiály“), které jsou dány členům v rámci klubu k dispozici, jsou interními materiály firmy Economy Class Company s.r.o. a Joalis s.r.o. a jsou určeny čistě pro vnitřní užití a jako pomůcka registrovaným členům ECCklubu. Jakékoliv zveřejňování, předávání třetím osobám a využívání podléhá schválení ze strany firmy ECC. Jakékoliv neoprávněné nakládání s těmito údaji podléhá těmto sankcím:

·    - Při zjištění neoprávněného použití materiálů má firma Economy Class Company s.r.o. právo na odebrání výhod v rámci ECCklubu, především pak členských cen a přístupu k materiálům

·    - Podle výše zjištěného neoprávněného použití materiálů má firma Economy Class Company s.r.o. právo na požadování náhrady nákladů spojených s vytvořením materiálů, dále na náhradu za možné poškození dobrého jména firmy Economy Class Company s.r.o., firmy Joalis s.r.o. a metody C.I.C.

 

III. Členské služby

3.1. Člen Klubu může využívat různých služeb a nabídek, které budou zakladateli členům prezentovány zejm. na webových stránkách Klubu www.eccklub.cz a formou letáků a jiných materiálů, doručovaných na adresu člena (dále jen „služba“).

3.2. Služby jsou poskytovány způsobem a za podmínek stanovených a určených jejich jednotlivými poskytovateli s tím, že aby mohl člen Klubu využívat služeb a nabídek Klubu, může být jejich poskytovatelem požadováno, aby si přečetl a souhlasil s příslušnými podmínkami vztahujícími se k předmětným službám.

3.3. Zakladatel si vyhrazuje právo měnit tato Pravidla, strategii ochrany osobních údajů a další podmínky vztahující se ke službám, a to kdykoli bez předchozího upozornění. V případě změny je zakladatel povinen informovat člena Klubu o takové změně nebo modifikaci, a to zejm. zveřejněním příslušného dokumentu na stránkách Klubu www.eccklub.cz. Takové změny a modifikace budou považovány za schválené ze strany člena v případě, že člen využívá členství v Klubu a/nebo jakékoli služby poté, co takové změny nebo modifikace byly oznámeny, jestliže během jednoho měsíce od učinění oznámení člen nezašle Zakladateli písemnou námitku k učiněným změnám.

 

IV. Členské údaje, zpracování a ochrana osobních údajů člena

4.1.   Zakladatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí.

4.2. Člen Klubu souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, doručovací případně fakturační adresa, IČO a DIČ, a dále zejm. údaje o telefonických a jiných kontaktech člena byly po dobu jeho členství a následně po zákonem stanovené lhůty související s typem uložených dokladů zpracovávány v databázi Klubu zpracovateli jako správci, a to k obchodním a marketingovým účelům, tj. zejména k plnění smlouvy – nákup a prodej, nabízení obchodu a služeb Správce a jeho dceřiných společností.

Zpracováním může Zakladatel jako správce osobních údajů ve smyslu obecného nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, pověřit třetí osobu. V souladu s odst. 4.3. je správce oprávněn nakládat s osobními údaji členů v rámci plnění smlouvy a oprávněném zájmu Zakladatele. Udělení souhlasu je dobrovolné. Člen Klubu, který vyplnil přihlášku, má právo k přístupu ke svým osobním údajům, jakož i další práva stanovená v nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů. Zakladatel ručí za bezpečnost údajů v informačním systému ve smyslu uvedeného zákona.

Zakladatel uvádí, že je Správcem údajů ke dni zahájení činnosti Klubu.

4.3.    V konkrétních případech může Zakladatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 4.2. Podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.

4.4.    Pokud Člen předal či předá Zakladateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu

4.5. Člen může kdykoli požádat o doplnění nebo úpravu osobních údajů, případně výmaz některých osobních údajů písemně na adresu Společnosti Economy Class Company s.r.o. (viz. čl. 5.4.) nebo přístupem k osobním údajům člena na webových stránkách Klubu www.eccklub.cz.

4.6. Záměrem Klubu je respektovat soukromí členů. Osobní údaje předané členem k zápisu během členství nebo využitím služeb souvisejících s Klubem nebudou poskytnuty žádným třetím osobám bez předchozího souhlasu příslušného člena. Dceřiné či mateřské společnosti zakladatele mají přístup ke členským údajům, což je nezbytné pro poskytování příslušné služby, a tito poskytovatelé působící v těchto funkcích přijali či přijmou příslušné povinnosti mlčenlivosti.

4.7. Zakladatel dále dodržuje všeobecné zásady soukromí členů Klubu. Aby bylo možno člena kontaktovat prostřednictvím pošty, emailu nebo telefonicky s cílem informovat člena o nových službách Klubu či zodpovídat dotazy členů, splnit jejich požadavky, upravit a rozšířit webové stránky nebo další služby zakladatele, a pro osobní komunikaci s členy zakladatel uchovává osobní a další údaje členů, které členové poskytli nebo které může zakladatel obdržet v souvislosti s poskytovanými službami. Takové informace mohou obsahovat mimo jiné jméno, příjmení, adresu, emailovou adresu a telefonní číslo člena, informace o odezvách na kampaně Klubu a dalších aktivitách, nebo činnosti vztahující se ke službám uskutečněným prostřednictvím Klubu.

4.8. Zakladatel je oprávněn podle vlastního uvážení nebo na základě žádosti doplnit, upravit nebo vymazat jakékoliv neúplné, nepřesné nebo neaktuální osobní a další údaje spravované zakladatelem v souvislosti s činností Klubu.

 

V. Členský účet, heslo a zajištění, využívání členství v Klubu

5.1. Po vzniku členství v Klubu každý člen obdrží kartu s registračním číslem, osvědčující příslušné členství v Klubu.

5.2. Každý člen odpovídá za průběžnou aktualizaci svých členských informací, zejména čísla mobilního telefonu a kontaktních informací, aby byla umožněna přesnost a správnost služby poskytované Klubem.

5.3. Každý člen je povinen nahradit škodu v případě, že Zakladateli vznikne škoda v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých nebo zavádějících údajů ze strany člena, v důsledku opomenutí jejich včasné aktualizace ze strany člena apod.

5.4. Jestliže některé z uživatelských identifikací člena nebo hesel jsou ohroženy nebo jestliže se člen dozví o neoprávněném užití členského účtu nebo jiném porušení bezpečnosti, je člen povinen okamžitě informovat Zakladatele o této skutečnosti. Člen může informovat zakladatele telefonicky na tel.: 383 321 741 nebo písemně na adrese Economy Class Company s.r.o., a to:

Economy Class Company s.r.o.

Na Výhledech 1234/8, Praha 10, 100 00

5.5. Člen se zavazuje, že nebude užívat cizí účet bez souhlasu jeho majitele. Zakladatel má právo ukončit členství člena v Klubu bez předchozího oznámení, jestliže člen porušuje shora uvedená bezpečnostní pravidla nebo užívá služeb Klubu v rozporu s platnými právními předpisy.

 

VI. Ukončení členství, ztráta a odcizení karty

6.1. Člen je oprávněn kdykoli ukončit své členství v Klubu a rovněž odvolat souhlas s užíváním a zpracováním osobních dat, a to písemně na adresu Economy Class Company s.r.o. (viz. čl. 5.4.).

6.2. Zakladatel je oprávněn ukončit členství v Klubu nebo přístup k části nebo ke všem službám Klubu s předchozím oznámením nebo bez něj, jestliže člen poruší kteroukoliv část těchto Pravidel nebo kterékoliv podmínky ve vztahu ke službám Klubu nebo učiní materiálně nesprávné prohlášení nebo jedná jinak nesprávně. Zakladatel může také ukončit členství, jestliže je program Klubu přerušen, nahrazen dalším programem nebo ukončen, podle uvážení Zakladatele. Dále je Zakladatel oprávněn ukončit členství, jestliže člen nevyužívá služby Klubu po dobu nejméně jednoho roku.

6.3. Členství skončí poté, kdy oznámení Zakladatele o ukončení členství v Klubu bude doručeno členovi, jehož se týká. Zakladatel zašle oznámení na poštovní adresu, na emailovou adresu nebo mobilní telefonní číslo osoby (pomocí SMS), které byly poskytnuty členem. Zakladatel není povinen oznámit toto ukončení a ukončení se stane účinným bez takového oznámení v případě, že výše požadované informace nebyly členem poskytnuty, jsou nepřesné nebo neúplné, nebyly aktualizovány apod.

6.4. Členství v Klubu končí úmrtím člena. Členství v Klubu končí i odvoláním souhlasu člena Klubu se zpracováním údajů, a to dnem doručení odvolání souhlasu Zakladateli.

6.5. Při ukončení členství v Klubu nemá člen nárok na jakékoli vypořádání.

6.6. Ztrátu nebo odcizení členské karty osvědčující základní členství je držitel povinen bezodkladně nahlásit na tel. 383 321 741.

6.7. Člen Klubu, který je držitelem karty osvědčující základní členství, obdrží novou kartu neprodleně po nahlášení ztráty nebo odcizení karty poštou nebo osobně (při vystavení náhradní karty není nutné vyplňovat novou přihlášku).

 

VII. Omezení odpovědnosti a omezení záruk

7.1. Zakladatel nezaručuje, že webové stránky Klubu budou fungovat nepřerušeně nebo bezchybně.

Zakladatel dále neodpovídá za dočasnou nedosažitelnost webových stránek Klubu. Zakladatel nepřebírá žádnou odpovědnost za zpoždění, ztrátu dat nebo škody během přenosu z webových stránek ke členovi.

7.2. Zakladatel neposkytuje záruku na služby Klubu, tato je poskytována výhradně příslušnými partnery, kteří konkrétní službu nabízejí, a to buď v rozsahu požadovaném závaznými ustanoveními práva České republiky, nebo stanovenými konkrétními podmínkami příslušného partnera Klubu.

7.3. Žádné záruky jakéhokoli druhu nejsou zakladatelem poskytovány v souvislosti s podmínkou vhodnosti, dostupnosti, správnosti, spolehlivosti, obchodovatelnosti a/nebo neporušení obsahu webových stránek programu, vlastního vybavení uživatele, internetu jako takového a veřejných telefonních linek a/nebo sítí operátora.

 

VIII. Různé

8.1. Zakladatel je oprávněn změnit, modifikovat nebo zamezit přístup ke službám Klubu kdykoli, s předchozím oznámením nebo bez něj, pokud není oznámeno jinak v dalších podmínkách vztahujících se k příslušným službám.

8.2. Zakladatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech ukončit činnost Klubu, převést práva Zakladatele na třetí osoby apod. Datum ukončení či změny bude oznámeno zejm. uvedením na webových stánkách Klubu apod. Čl. 6.5. těchto pravidel zde platí analogicky.

8.3. Neplatnost některého ustanovení Pravidel či ostatních podmínek vztahujících se k činnosti Klubu neovlivní platnost zbývajících ustanovení. Neplatné ustanovení bude nahrazeno takovým platným ustanovením, které se nejvíce přibližuje důsledku a účelu těchto Pravidel.

8.4. Tato Pravidla členství v Klubu nevylučují ani neomezují žádná zákonná práva člena Klubu.

 

Pravidla členství v ECCklubu platná od 12.5.2018

Registrace pro zasílání novinek na emailové adrese ecc@joalis.cz
(c) blackies.net