{hrefBegin}
Košík{basketCount} {basketPrice}
{hrefEnd}
 
{changeCurrency}
Pravidla členství v ECCklubu

PRAVIDLA ČLENSTVÍ V ECCKLUBU

 

  1. ECCklub

 

1.1. ECCklub (dále jen „Klub“) je věrnostní program organizovaný zakladatelem Klubu pro poradce a přátele celostní medicíny a informační metody. Hlavní význam a obsah Klubu spočívá zejm. v poskytování členských výhod, jako jsou členské ceny, přístup ke vzdělávacím materiálům a pořádání kulturně vzdělávacích akcí.

1.2. Zakladatelem Klubu je společnost ECONOMY CLASS COMPANY s.r.o, sídlem Na Výhledech 1234/8, Praha 10, 100 00, IČO: 26147289, DIČ: CZ26147289, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 74422 (dále jen „Zakladatel“ nebo ECC“).

1.3. Klub není právnickou osobou a nemá samostatnou právní subjektivitu, provozovatelem Klubu je Zakladatel.

 

  1. Podmínky členství v Klubu

2.1. Členem Klubu se může stát fyzická osoba, která dovršila 18 let, s trvalým nebo přechodným pobytem v České republice (dále jen „člen“). Členství v Klubu je osobní a nepřenosné na třetí osoby. Pro jednu osobu je povoleno pouze jedno členství.

2.2. Vznik členství v Klubu:

Členství vzniká podepsáním a odevzdáním řádně vyplněné přihlášky akvizičnímu místu, kterým jsou Expediční centrum Strakonice, Distribuční centrum Praha, Brno a Ostrava (dále jen „přihláška“) a uhrazením registračního poplatku ve výši dle platného ceníku. Členství lze získat i absolvováním systému vzdělávání firmy ECC. Za řádně vyplněnou přihlášku se považuje přihláška, ve které jsou pravdivě a úplně uvedeny požadované údaje, den vyplnění přihlášky a podpis. Jako poštovní adresa nemůže být uveden P.O.Box ani adresa do zaměstnání. Obdržením karty a členského čísla získává člen oprávnění využívat výhod členství v Klubu.

2.3 Nezbytnou podmínkou pro vznik členství v Klubu je zejm. výslovný souhlas žadatele o členství s těmito Pravidly a ostatními podmínkami souvisejícími, které jsou umístěny zejména na stránkách Zakladatele www.eccklub.cz. Okamžikem vzniku členství v Klubu bude každý člen zaregistrován v databázi členů Klubu.

2.4 Členství v Klubu se prokazuje vydanou kartou či přiděleným registračním číslem člena osvědčující příslušné členství. Za držitele karty se pro účely těchto Pravidel považuje výhradně člen Klubu.

2.5. Po vzniku členství je člen oprávněn k využívání členských cen a všech dalších akcí a výhod připravených pro členy Klubu.

2.6 Člen se zavazuje dodržovat a akceptovat prodejní ceny podle platného ceníku ECC, bude při své klubové činnosti vycházet z písemných závazných firemních materiálů a oficiálních seminářů vedených ze strany ECC.

2.7. Členské ceny se vztahují výhradně na nákup přímo u ECC.

2.8. Veškeré výukové a vzdělávací materiály (dále jen „materiály“), které jsou dány členům v rámci Klubu k dispozici, jsou interními materiály ECC a Joalis s.r.o. a jsou určeny čistě pro vnitřní užití a jako pomůcka registrovaným členům ECCklubu. Jakékoliv zveřejňování, předávání třetím osobám a využívání podléhá schválení ze strany firmy ECC. Jakékoliv neoprávněné nakládání s těmito údaji podléhá těmto sankcím:

2.9. Při zjištění neoprávněného použití materiálů má firma ECC právo na odebrání výhod v rámci ECCklubu, především pak členských cen a přístupu k materiálům.

2.10. Podle výše zjištěného neoprávněného použití materiálů má firma ECC právo na požadování náhrady nákladů spojených s vytvořením materiálů, dále na náhradu za možné poškození dobrého jména firmy ECC, firmy Joalis s.r.o. a informační metody.

 

  1. Členské služby

3.1. Člen Klubu může využívat různých služeb a nabídek, které budou zakladateli členům prezentovány zejm. na webových stránkách Klubu www.eccklub.cz či prostřednictvím bulletinu Joalis Info, informačního dopisu či mailingu ECC (dále jen „služba“).

3.2. Před poskytnutím služby ze strany ECC může být ze strany ECC požadováno, aby si člen Klubu  přečetl a souhlasil s příslušnými podmínkami vztahujícími se k předmětným službám.

3.3. Zakladatel si vyhrazuje právo měnit tato Pravidla, strategii ochrany osobních údajů a další podmínky vztahující se ke službám. V případě změny je zakladatel povinen informovat člena Klubu o takové změně nebo modifikaci, a to zejm. zveřejněním příslušného dokumentu na stránkách Klubu www.eccklub.cz. Člen Klubu je oprávněn jednostranně ukončit členství v Klubu v případě nesouhlasu se změnou Pravidel, a to do 3 měsíců ode dne zveřejnění změny na www.eccklub.cz zasláním oznámení o odstoupení z členství.

 

  1. Členský účet, heslo a zajištění, využívání členství v Klubu

4.1. Po vzniku členství v Klubu obdrží každý člen kartu s registračním číslem, osvědčující příslušné členství v Klubu. Při registraci přidělené heslo člena Klubu může následně člen změnit na stránkách www.eccklub.cz

4.2. Každý člen odpovídá za průběžnou aktualizaci svých členských informací, zejména čísla mobilního telefonu a kontaktních informací, aby byla umožněna přesnost a správnost služby poskytované Klubem.

4.3. Každý člen je povinen nahradit škodu v případě, že Zakladateli vznikne škoda v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých nebo zavádějících údajů ze strany člena, v důsledku opomenutí jejich včasné aktualizace ze strany člena apod.

4.4. Jestliže některé z uživatelských identifikací člena nebo hesel jsou ohroženy nebo jestliže se člen dozví o neoprávněném užití členského účtu nebo jiném porušení bezpečnosti, je člen povinen okamžitě informovat Zakladatele o této skutečnosti. Člen může informovat zakladatele telefonicky na tel.: 383 321 741 nebo písemně na adrese ECC a to:

ECONOMY CLASS COMPANY s.r.o.
Na Výhledech 1234/8, Praha 10, 100 00

4.5. Člen se zavazuje, že nebude užívat cizí účet bez souhlasu jeho majitele. Zakladatel má právo ukončit členství člena v Klubu doručením oznámení o ukončení členství, jestliže člen porušuje shora uvedená bezpečnostní pravidla nebo užívá služeb Klubu v rozporu s platnými právními předpisy.

  1. Ukončení členství, ztráta a odcizení karty

5.1. Člen je oprávněn kdykoli ukončit své členství v Klubu, a to písemně na adresu ECC (viz. čl. 4.4.). Členství je ukončeno dnem doručení oznámení o ukončení členství Zakladateli.

5.2. Zakladatel je oprávněn ukončit členovi jeho členství v Klubu nebo přístup k části nebo ke všem službám Klubu s předchozím oznámením, jestliže člen poruší kteroukoliv část těchto Pravidel nebo kterékoliv podmínky ve vztahu ke službám Klubu, především, pokud člen porušuje cenovou politiku ECC nebo poškodí dobré jméno ECC či produktů Joalis. Zakladatel může také ukončit členství, jestliže je program Klubu přerušen, nahrazen dalším programem nebo ukončen, podle uvážení Zakladatele.

5.3. Členství skončí poté, kdy oznámení Zakladatele o ukončení členství v Klubu bude doručeno členovi, jehož se týká. Zakladatel zašle oznámení na poštovní adresu, na emailovou adresu nebo mobilní telefonní číslo osoby (pomocí SMS), které byly poskytnuty členem.

5.4. Při ukončení členství v Klubu nemá člen nárok na jakékoli vypořádání.

5.5. Ztrátu nebo odcizení členské karty osvědčující základní členství je držitel povinen bezodkladně nahlásit na tel. 383 321 741.

5.6. Člen Klubu, který je držitelem karty osvědčující základní členství, obdrží novou kartu neprodleně po nahlášení ztráty nebo odcizení karty poštou nebo osobně (při vystavení náhradní karty není nutné vyplňovat novou přihlášku).

 

  1. Omezení odpovědnosti a omezení záruk

6.1. Zakladatel nezaručuje, že webové stránky Klubu budou za každých okolností fungovat nepřerušeně nebo bezchybně.

6.2. Zakladatel dále neodpovídá za dočasnou nefunkčnost webových stránek Klubu.

6.3. Zakladatel neposkytuje záruku na služby uvedené na webových stránkách www.eccklub.cz jinými osobami než je ECC. 

 

  1. Různé

7.1. Zakladatel je oprávněn změnit, modifikovat nebo zamezit přístup ke službám Klubu kdykoli s předchozím oznámením, pokud není oznámeno jinak v dalších podmínkách vztahujících se k příslušným službám.

7.2. Zakladatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech ukončit činnost Klubu, převést práva Zakladatele na třetí osoby apod. Datum ukončení či změny bude oznámeno zejm. uvedením na webových stánkách Klubu apod. Čl. 5.4. těchto pravidel zde platí analogicky.

7.3. Neplatnost některého ustanovení Pravidel či ostatních podmínek vztahujících se k činnosti Klubu neovlivní platnost zbývajících ustanovení. Neplatné ustanovení bude nahrazeno takovým platným ustanovením, které se nejvíce přibližuje důsledku a účelu těchto Pravidel.

7.4. Tato Pravidla členství v Klubu nevylučují ani neomezují žádná zákonná práva člena Klubu.

 

Registrace pro zasílání novinek na emailové adrese ecc@joalis.cz
(c) blackies.net