{hrefBegin}
Košík{basketCount} {basketPrice}
{hrefEnd}
 
{changeCurrency}
Obchodní a dodací podmínky

V současné době náš sortiment zahrnuje velké množství preparátů. Najdete zde nejen komplexní preparáty a balíčky pro jednotlivé zdravotní problémy, ale také mnoho úzce specializovaných preparátů určených pro detoxikačního poradce, kteří s metodou pracují. Vyškolení detoxikačního poradci si mohou dokonce objednat speciální lékařské preparáty určené pro dořešení specifických problémů. Pokud nevíte, co si vybrat, velmi Vám doporučujeme, abyste navštívili vyškoleného detoxikačního poradce viz Informační metoda, který Vám vhodnou detoxikační kúru navrhne.

Aktuální ceník pro poradce  : 2024

ceník zákazníka : zákazníci 2024

přehled Joalis kúr :  složení kúr

Obchodní a dodací podmínky

Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.eccklub.cz  Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.eccklub.cz je společnost Economy Class Company s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Výhledech 1234/8, PSČ 100 00, IČ: 26147289, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, pod spisovou značkou 74422 (dále jen "ECC") Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy – Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je jen do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Obchodní a dodací podmínky pro zasílání produktů:

ECC má velmi dobře propracovaný systém zásilkové služby. Po Vaší objednávce (telefonem, mailem, faxem, či poštou) zboží obdržíte do 24 hodin. Toto platí pro objednávky uskutečněné do 12:00 hod daného dne, objednávky obdržené po této hodině budou expedovány následující den. Pokud se výjimečně stane, že některé zboží není skladem, budeme Vás telefonicky nebo emailem kontaktovat, abychom se domluvili, jestli s vyřízením objednávky počkáme, až bude kompletní, nebo pošleme pouze její část. Pokud objednávku neobdržíte do dvou dnů a nedostane upozornění, že objednávka nebyla vyřízena, zpravidla je balík uložen na Vaší poště. Můžete se také telefonicky informovat na telefonu 383 321 741 na číslo balíku, podle kterého je možno na poště zjistit, kde se balík nachází.

Poštovné a balné:

Pokud jakákoliv Vaše objednávka převyšuje částku 3.500 Kč s DPH, není Vám poštovné a balné účtováno. V opačném případě Vám bude naúčtován jednorázový poplatek za poštovné v maximální výši 120 Kč.

Způsob dodání zboží:

ECC využívá služeb České pošty "Obchodní balík", nebo služeb doručovací společnosti DPD. Výběr dopravce lze provést přímo na e-shopu nebo telefonicky v expedičním centru. Objednané zboží Vám bude doručeno na Vámi udanou dodací adresu. Po převzetí zásilky Českou poštou je Vám automaticky zaslán e-mail s číslem balíku a odkazem na www stránky, kde můžete pohyb zásilky sledovat. Zboží je též možné převzít osobně v některém ze skladů ECC (Praha, Strakonice)

Způsob úhrady zboží:

Hotově – při osobním převzetí v některém ze skladů ECC:

  • Expedičním centru: U Řepické zastávky 1293, Strakonice II, 386 02
  • Centru metody C.I.C Praha: Křišťanova 20, Praha 3, 130 00
  • Centru metody C.I.C. Ostrava: Pražákova 218, Ostrava – Mariánské hory, 709 00
  • BodyCentru Brno: Vodní 16, Brno, 602 00

 

Dobírka - Nejběžněji používaná platební metoda. České poště uhradíte částku, která je uvedená ve vaší objednávce, a to v okamžiku doručení a převzetí zboží

Kupní ceny jsou platné v okamžiku zaslání objednávky zboží kupujícím prodávajícímu. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy, či změny uvedených cen v případech zvláštního zřetele hodných jako např. nadměrná inflace nebo při výrazné změně dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Pokud pomocí internetového obchodu učiníte svou první objednávku, bude Vám automaticky přiděleno registrační číslo, které naleznete na daňovém dokladu a které je třeba vždy při každé další objednávce používat. Toto registrační číslo zároveň slouží pro přihlašování na diskuze, semináře a další vzdělávací akce.

Dodací podmínky zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

1. Místem plnění je místo, kde prodávající předá zboží dopravci nebo při osobním odběru - tj. sklad prodávajícího.

2. Dodací lhůta činí 1 - 10 dnů s přihlédnutím ke stavu skladových zásob prodávajícího od potvrzení objednávky. Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů dodaného zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost oznámit pracovníkovi poštovního dopravce. Prodávající doporučuje v případě jakýchkoliv shledání porušení obalu do zásilky zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít.

3. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

V případě, že objednané zboží nebude možné poštovnímu přepravci v dodací lhůtě předat, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání zboží nebo nabídne kupujícímu jiné zboží, srovnatelné s původním. Prodávající je v takovém případě ale povinen písemně upozornit kupujícího a vyžádat si tak jeho souhlas s uvedeným postupem. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v zaslané objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, řídí se dále kupující podmínkami přepravce. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží - zaniká.

Odstoupení od smlouvy, reklamační řízení

1. Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží dle občanského zákoníku v platném znění (zákon č. 40/1964 Sb.) odstoupit od smlouvy.

2. Délka záruční lhůty včetně způsobu uplatnění záruky se rovněž řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

3. Záruky se nevztahují na vady, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením a živelnými pohromami. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo dle doporučení podávání uvedeného v příbalovém letáku.

4. Vzhledem k povaze produktů Joalis se před jejich nákupem doporučujeme navštívit Osvědčeného terapeuta, který Vám navrhne vhodnou detoxikační kúru. Pro zaručení optimálního a nejvyššího účinku výrobků Joalis je konzultace složení každé detoxikační kůry s terapeutem nutná. Terapeut skládá každou detoxikační kůru klientovi na míru dle jeho aktuálních potřeb a zjištěných zátěží. Toto oznámení je nedílnou součástí e-shopu www.joalis.cz a bere se v potaz při řešení možných reklamací.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy při dodržení následujících podmínek:

  • Zboží nesmí být použito ani poškozeno.
  • Zboží musí být v původním, nepoškozeném či jinak nezměněném obalu.
  • Zboží musí být kompletní.
  • Zboží musí být vráceno společně s originálním dokladem o koupi vrácení zboží, musí být realizováno spolu s písemnou žádostí, která musí obsahovat kontaktní údaje.

 

V případě dodržení výše uvedených podmínek se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu kupní cenu zboží poníženou o náklady prodávajícího, spojené s objednáním, přepravou a distribucí zboží. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí i v případě oprávněné reklamace kupující. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, či výměnou.

 

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

Ochrana osobních dat  - plné znění Informací o zpracování osobních údajů

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a obecném nařízení EU 2016/679, o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající je zde registrován pod číslem 00053216

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případného poštovného a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v moment učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující vázán. Účastníci se ve smyslu ustanovení par 262, odstavce 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti zákonem č. 513/1991 S., obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujícím.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. září 2016.

Registrace pro zasílání novinek na emailové adrese ecc@joalis.cz
(c) blackies.net